OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Magna respektuje Vaše soukromí

Společnost Magna Automotive Stity s.r.o., IČO: 47683228, se sídlem Nádražní č.p.100, Štíty 789 01, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“) Vám tímto v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů poskytuje informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s používáním webových stránek magna-stity.cz.

Společnost MAGNA ochranu osobních údajů bere vážně. Ochrana osobních údajů a informací je jeden z pilířů naši firemní kultury, na kterou klademe velký důraz.

 

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, osobní číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

V souvislosti s používáním webových stránek magna-stity.cz může docházet ze strany správce ke zpracování Vašich osobních údajů následovně.

V případě vyplnění dotazníku uchazeče a zaslání životopisu pro účely výběru vhodného kandidáta na pracovní pozici, uchazeče o zaměstnaní, brigádu či studentskou praxi. Vyplněním dotazníku uchazeče souhlasíte se zpracováním osobních údajů, která dobrovolně poskytnete. Takovými osobními údaji se rozumí: identifikační, adresné, kontaktní a popisné osobní údaje (studium, pracovní zkušenosti a dovednosti) uvedené v životopisech uchazečů.

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu realizace výběrového řízení na pracovní pozici, o kterou se ucházíte, případně po dobu nezbytně nutnou pro posouzení vhodnosti kandidáta pro budoucí uplatnění. Nejdéle však 6 měsíců od zaslání vašich údajů.

U správce nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů ve smyslu automatizovaného rozhodování nebo profilování.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii) nebo mezinárodní organizaci.

Máte právo získat informace o vašich údajích v písemné nebo elektronické podobě. Kromě toho máte právo kdykoli požádat o zablokování nebo vymazání jakýchkoli osobních údajů, máte právo vznést námitku proti zpracování údajů a máte také právo na opravu nesprávných údajů.

Pokud je zpracování vašich údajů v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu.

V případě uplatnění těchto práv, dotazů či informací ohledně ochrany osobních údajů kontaktujte odpovědnou osobu na email: gabriela.kadlcikova@magna.com nebo písemně na adresu sídla správce.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ve Štítech 9.10.2023
MAGNA Automotive Stity s.r.o.